Publications

back

Ακύρωση Πτήσης (Δικαιώματα και Αποζημιώσεις)

11/09/2023

Μιας και βρισκόμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο και αρκετοί έχουν προγραμματίσει τις καλοκαιρινές τους διακοπές επιλέγοντας να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, ας αναφερθούμε εν συντομία στα δικαιώματα που έχουμε και στις αποζημιώσεις που δικαιούμαστε ως ταξιδιώτες αεροπορικών αερογραμμών.

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων είναι αρκετά φθηνές και προσιτές με αποτέλεσμα τον αυξανόμενο ρυθμό ταξιδιών. Ποια είναι τα δικαιώματα μας όμως σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστέρησης μιας πτήσης;

Καταρχάς, να αναφέρουμε ότι υπάρχει ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004, από τον οποίο αντλείται καθοδήγηση για τον εν λόγω ζήτημα.

Συγκεκριμένα ο πιο πάνω κανονισμός εφαρμόζεται σε δύο περιπτώσεις:

  1. Στους επιβάτες που αναχωρούν από αερολιμένα στο έδαφος χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία εφαρμόζονται οι συνθήκες της ΕΕ και
  2. στους επιβάτες που αναχωρούν από αερολιμένα στο έδαφος χώρας εκτός της ΕΕ με προορισμό αερολιμένα στο έδαφος χώρας της ΕΕ, στην οποία εφαρμόζονται οι συνθήκες της ΕΕ, εφόσον ο πραγματικός αερομεταφορέας της πτήσης είναι αερομεταφορέας της ΕΕ.

Πρέπει ωστόσο να ικανοποιηθεί προϋπόθεση ότι οι επιβάτες έχουν επιβεβαιωμένη κράτηση στη συγκεκριμένη πτήση και παρουσιάζονται στον έλεγχο εισιτηρίων την ώρα που έχει υποδειχθεί προηγουμένως εγγράφως ή, εφόσον δεν προσδιορίζεται ώρα, το αργότερο σαράντα πέντε λεπτά πριν από την αναγραφόμενη αναχώρηση της πτήσης.

Αυτά για να γνωρίζουμε αρχικά τις υποχρεώσεις μας ως επιβάτες, ούτως ώστε να έχουμε βάσιμες αξιώσεις σε περίπτωση καθυστέρησης πτήσης.

Ο κανονισμός θεσπίζει επίσης τα δικαιώματα των επιβατών στις περιπτώσεις άρνησης επιβίβασης παρά τη θέλησή τους, στην καθυστέρηση της πτήσης τους και στη ματαίωση της πτήσης τους.

Παρόλαυτα, ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται για τα δωρεάν ταξίδια ή για τα ταξίδια με μειωμένο ναύλο που δεν διατίθεται άμεσα ή έμμεσα στο κοινό.

Σε περίπτωση ματαίωσης της πτήσης ή άρνησης επιβίβασης, οι θιγόμενοι επιβάτες δικαιούνται αποζημίωση του εισιτηρίου τους εντός προθεσμίας επτά ημερών ή πτήση επιστροφής προς το αρχικό σημείο αναχώρησής τους ή τη μεταφορά τους στον τελικό τους προορισμό. Δικαιούνται επίσης, φροντίδα (γεύματα και αναψυκτικά, διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, μεταφορά μεταξύ αερολιμένα και καταλύματος, δυνατότητα δωρεάν πραγματοποίησης δύο τηλεφωνημάτων ή αποστολής δύο τηλετύπων ή δύο ομοιοτυπιών ή δύο μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και αποζημίωση της οποίας το ύψος ορίζεται σε:

  • 250 ευρώ για όλες τις πτήσεις έως και 1.500 χιλιομέτρων
  • 400 ευρώ για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1.500 χιλιομέτρων και όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χιλιομέτρων
  • 600 ευρώ για όλες τις πτήσεις που δεν εμπίπτουν στα παραπάνω στοιχεία.

Περαιτέρω, περιλαμβάνονται τρεις κατηγορίες ποινών για τις εταιρείες αερομεταφορών σε περίπτωση καθυστέρησης της πτήσης:

  • Σε περίπτωση μεγάλων καθυστερήσεων (δύο ώρες ή περισσότερο, ανάλογα με την απόσταση της πτήσης), πρέπει οπωσδήποτε να προσφέρονται στους επιβάτες δωρεάν γεύματα και αναψυκτικά ανάλογα του χρόνου αναμονής τους, διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο όταν αποβαίνει αναγκαία η παραμονή τους και μεταφορά μεταξύ αερολιμένα και καταλύματος. Επίσης έχουν τη δυνατότητα δωρεάν δύο τηλεφωνημάτων ή αποστολής δύο τηλετύπων ή δύο ομοιοτυπιών ή δύο μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • αν ο χρόνος αναχωρήσεως προβλέπεται για την επόμενη μέρα, τότε οι επιβάτες δικαιούνται επίσης διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο και μεταφορά μεταξύ αερολιμένα και καταλύματος
  • όταν η καθυστέρηση είναι πέντε ωρών ή μεγαλύτερη, οι επιβάτες μπορούν να επιλέξουν την επιστροφή του πλήρους αντιτίμου του εισιτηρίου, καθώς και πτήση επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησης, αν συντρέχει η περίπτωση.

Τέλος, πρέπει να καταβάλλεται αποζημίωση, εάν ο επιβάτης δεν έχει ενημερωθεί επαρκώς εκ των προτέρων για τη ματαίωση. Ωστόσο, η αποζημίωση δεν χρειάζεται να καταβληθεί εάν ο αερομεταφορέας μπορεί να αποδείξει ότι η ματαίωση οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις που δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα.

Θανάσης Αθανασίου

Δικηγόρος

+357 22 755 100

th.athanasiou@eklaw.com.cy

Το παρόν άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί νομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος και την παροχή εξειδικευμένης νομικής συμβουλής επικοινωνήστε με το δικηγορικό γραφείο Ηλιάδης & Κυριάκου Δ.Ε.Π.Ε. (τηλ.22755100, email: info@eklaw.com.cy)